Download Now

Cuprins

  1. CAPITOLUL I – Dispozitii generale
  2. CAPITOLUL II – Drepturile elevilor
  3. CAPITOLUL III – Îndatoririle/obligatiile elevilor
  4. CAPITOLUL IV – Interdictii
  5. CAPITOLUL V – Sanctionarea elevilor
  6. CAPITOLUL VI – Reprezentarea elevilor
  7. CAPITOLUL VII – Asocierea elevilor
  8. CAPITOLUL VIII – Consiliul scolar al elevilor
  9. CAPITOLUL IX – Dispozitii finale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Prezentul statut reglementeaza drepturile si îndatoririle beneficiarilor primari ai educatiei, denumiti în continuare elevi, înmatriculati în unitatile de învatamânt de stat, particular sau confesional din România.

(2) Statul asigura cetatenilor României si cetatenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de învatamânt preuniversitar si superior, precum si la învatarea pe tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare.

(3) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care solicita sau au dobândit o forma de protectie în România, respectiv minorii straini si minorii apatrizi, a caror sedere pe teritoriul României este oficial recunoscuta, conform legii.

(4) Elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar militar beneficiaza de drepturile si îndatoririle stipulate în prezentul statut, daca acestea nu contravin drepturilor si îndatoririlor care decurg din reglementarile emise de structurile abilitate din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

(5) Elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar confesionale beneficiaza de drepturile si îndatoririle stipulate în prezentul statut, daca acestea nu contravin drepturilor si îndatoririlor care decurg din reglementarile emise în functie de specificul dogmatic si canonic al fiecarui cult.

SECTIUNEA a 2-a
Calitatea de elev

Art. 2.
Calitatea de elev se dobândeste odata cu înscrierea în învatamântul preuniversitar si se pastreaza pe tot parcursul scolaritatii, pâna la încheierea studiilor din învatamântul secundar superior liceal, profesional, respectiv tertiar non-universitar, conform legii. Anteprescolarii si prescolarii sunt asimilati calitatii de elev, fiind reprezentati de catre parinti/tutori/sustinatori legali.

Art. 3.
Elevii, alaturi de ceilalti actori ai sistemului de învatamânt, fac parte din comunitatea scolara.

Art. 4.
Învatamântul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentantilor elevilor, respectiv a Consiliului National al Elevilor si a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum si prin consultarea obligatorie a reprezentantilor federatiilor sindicale, a beneficiarilor secundari si tertiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale parintilor, a reprezentantilor mediului de afaceri, a autoritatilor administratiei publice locale si a societatii civile.

Art. 5.
Principiile comunitatii scolare si ale sistemului educational sunt cele stipulate în art. 3 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate dispozitiile acestui statut vor fi interpretate prin raportarea la aceste principii.

CAPITOLUL II
Drepturile elevilor

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 6.
(1) Elevii, ca membri ai comunitatii scolare, beneficiaza de toate drepturile si îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetateni.

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii.

(3) Elevii au dreptul la protectia datelor personale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

(4) Elevii au dreptul sa îsi desfasoare activitatea în spatii care respecta normele de igiena scolara, de protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor în unitatea de învatamânt.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturi educationale

Art. 7.
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi în sistemul educational:

a) accesul gratuit la educatie în sistemul de învatamânt de stat. Elevii au dreptul garantat la un învatamânt echitabil în ceea ce priveste înscrierea/admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor, în functie de parcursul scolar pentru care au optat corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor;

b) dreptul de a beneficia de o educatie de calitate în unitatile de învatamânt, prin aplicarea corecta a planurilor-cadru de învatamânt, parcurgerea integrala a programelor scolare si prin utilizarea de catre cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formarii si dezvoltarii competentelor cheie si a atingerii obiectivelor educationale stabilite;

c) dreptul de a fi consultati si de a-si exprima optiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii, aflate în oferta educationala a unitatii de învatamânt, în concordanta cu nevoile si interesele de învatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor economici;

d) dreptul de a beneficia de scolarizare în limba materna, în conditiile legii;

e) dreptul de a studia o limba de circulatie internationala, în regim bilingv, în conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic si din partea altor elevi din cadrul unitatii de învatamânt. Unitatea de învatamânt preuniversitar se va asigura ca niciun elev nu este supus discriminarii sau hartuirii pe criterii de rasa, etnie, limba, religie, sex, convingeri, dizabilitati, nationalitate, cetatenie, vârsta, orientare sexuala, stare civila, cazier, tip de familie, situatie socioeconomica, probleme medicale, capacitate intelectuala sau alte criterii cu potential discriminatoriu;

g) dreptul de a beneficia de manuale scolare gratuite pentru elevii din învatamântul de stat si din învatamântul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învatamântul în limba româna, cât si pentru cel în limbile minoritatilor nationale, conform legii;

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere scolara, profesionala si psihologica, conexe activitatii de învatamânt, puse la dispozitie de unitatea de învatamânt preuniversitar, fiindu-le asigurata cel putin o ora de consiliere psihopedagogica pe an;

i) dreptul de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute prin activitatile de cercetare-dezvoltare, creatie artistica si inovare, conform legislatiei în vigoare si a eventualelor contracte dintre parti;

j) dreptul de a beneficia de sustinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum si pentru elevii cu cerinte educationale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;

k) dreptul la o evaluare obiectiva si corecta;

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor scrise;

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia scolii, în vederea obtinerii de trasee flexibile de învatare;

n) Dreptul de a participa la cursurile optionale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materiala a unitatii de învatamânt, inclusiv acces la biblioteci, sali si spatii de sport, computere conectate la Internet, precum si la alte resurse necesare realizarii activitatilor si proiectelor scolare în afara programului scolar, în limitele resurselor umane si materiale disponibile. Unitatile de învatamânt vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizarii sarcinilor scolare ale elevilor, în timpul programului de functionare;

p) dreptul de a învata într-un mediu care sprijina libertatea de expresie fara încalcarea drepturilor si libertatilor celorlalti participanti. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. Nu se considera libertate de expresie urmatoarele manifestari: comportamentul jignitor fata de personalul din unitatea scolara, utilizarea invectivelor si a limbajului trivial, alte manifestari ce încalca normele de moralitate;

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un numar maxim de 7 ore pe zi, cu exceptia orelor prevazute pentru studiul limbii materne, a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a învatamântului bilingv, conform legii;

r) dreptul de a primi informatii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;

s) dreptul de a primi rezultatele evaluarilor scrise în termen de maximum 15 zile lucratoare;

t) dreptul de a învata în sali adaptate particularitatilor de vârsta si nevoilor de învatare, si cu un numar adecvat de elevi si cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

u) dreptul de a participa, fara nicio discriminare si doar din proprie initiativa, fara a fi obligati de cadre didactice sau de conducerea unitatii de învatamânt, la concursuri scolare, olimpiade si alte activitati extrascolare organizate de unitatea de învatamânt preuniversitar sau de catre terti, în palatele si cluburile elevilor, în bazele sportive si de agrement, în taberele si în unitatile conexe inspectoratelor scolare judetene, în cluburile si în asociatiile sportive scolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora; elevii vor participa la programele si activitatile incluse în programa scolara;

v) dreptul de a primi premii si recompense pentru rezultate deosebite la activitatile scolare si extrascolare, în limita resurselor disponibile;

w) dreptul de a avea acces la actele scolare proprii ce stau la baza situatiei scolare;

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul si forma de învatamânt pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor;

y) dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului educational, în acord cu particularitatile de vârsta si cu cele individuale. Elevii cu performante scolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an scolar. Avizul de înscriere apartine consiliului de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice;

z) dreptul de scolarizare la domiciliu sau în unitati complexe de asistenta medicala, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilitati, respectiv pentru elevii care sufera de boli cronice sau care au afectiuni pentru care sunt spitalizati pe o perioada mai mare de 4 saptamâni;

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin fise anonime. Acestea vor fi completate la clasa si predate cadrelor didactice în vederea identificarii celor mai eficiente metode didactice;

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnarii acestora;

cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile si de a beneficia de transfer intre tipurile de învatamânt, în conformitate cu legislatia în vigoare;

dd) dreptul de a avea conditii de acces de studiu si evaluare adaptate dizabilitatilor, problemelor medicale sau tulburarilor specifice de învatare, în conditiile legii;

ee) dreptul de a participa la programele de pregatire suplimentara organizate în cadrul unitatii de învatamânt;

ff) dreptul de a le fi consemnata în catalog absenta doar în cazul în care nu sunt prezenti la ora de curs. Este interzisa consemnarea absentei ca mijloc de coercitie.

Art. 8.
(1) Copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati în învatamântul de masa, au aceleasi drepturi ca si ceilalti elevi.

(2) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati în învatamântul de masa, pot beneficia de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, conform legislatiei în vigoare.

(3) Elevii cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale, stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, au dreptul sa fie scolarizati în unitati de învatamânt de masa, special si special integrat pentru toate nivelurile de învatamânt, diferentiat, în functie de tipul si gradul de deficienta.

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educatiei în clase cu cerinte educationale speciale, în urma diagnosticarii abuzive pe diverse criterii (rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, apartenenta la o categorie defavorizata), se sanctioneaza conform prevederilor legale.

(5) În functie de tipul si de gradul de deficienta, elevii cu cerinte educationale speciale au dreptul de a dobândi calificari profesionale corespunzatoare.

Art. 9.
În vederea exercitarii dreptului de a contesta rezultatele evaluarii la lucrarile scrise, stipulat la art. 7 lit. k), elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal al elevului, poate actiona, astfel:

a) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal solicita, verbal, cadrului didactic sa justifice rezultatul evaluarii, în prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) În situatia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul, parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, în scris, conducerii unitatii de învatamânt, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

c) Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul desemneaza alte doua cadre didactice de specialitate din unitatea de învatamânt preuniversitar, care nu predau la clasa respectiva si care reevalueaza lucrarea scrisa.

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la lit. c) este nota rezultata în urma reevaluarii. În cazul învatamântului primar, calificativul este stabilit. prin consens de catre cele doua cadre didactice.

e) În cazul în care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata în urma reevaluarii este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramâne neschimbata. În cazul în care diferenta dintre nota initiala si nota acordata în urma reevaluarii este de cel putin 1 punct, contestatia este acceptata.

f) În cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta în urma evaluarii initiale. Directorul trece nota acordata în urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si aplica stampila unitatii de învatamânt.

g) Calificativul sau nota obtinuta în urma contestatiei ramâne definitiv/definitiva.

h) În situatia în care în unitatea de învatamânt preuniversitar nu exista alti învatatori/institutori/profesori pentru învatamântul primar sau profesori de specialitate care sa nu predea la clasa respectiva, pot fi desemnati, de catre inspectoratul scolar, cadre didactice din învatamântul primar sau profesori de specialitate din alte unitati de învatamânt.

SECTIUNEA a 3-a
Drepturi de asociere si de exprimare

Art. 10.
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi de asociere:

a) dreptul de a forma, adera si participa la grupuri, organizatii, structuri sau miscari care promoveaza interesele elevilor, inclusiv la grupuri si organizatii non-formale, economice, sociale, recreationale, culturale sau altele asemenea, în conditiile legii;

b) dreptul la protest, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare, fara perturbarea orelor de curs;

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activitatile pot fi organizate în unitatea de învatamânt preuniversitar, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea consiliului de administratie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusa decât acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare într-o societate democratica, în interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora;

d) dreptul de a participa la sedintele Consiliului elevilor, în conditiile prevazute de prezentul statut;

e) dreptul de a fi ales si de a alege reprezentanti, fara nicio limitare sau influentare din partea personalului didactic sau administrativ;

f) dreptul de a publica reviste, ziare, brosuri si alte materiale informative, precum si de a le distribui elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar, fara obligatia unitatii de învatamânt de a publica materialele. Este interzisa publicarea si distribuirea de materiale care aduc atingere securitatii nationale, ordinii publice, drepturilor si libertatilor cetatenesti, care constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

SECTIUNEA a 4-a
Drepturi sociale

Art. 11.
(1) Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi sociale:

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafata, naval si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar, naval si fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic;

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport mentionate la lit. a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit. o masura de protectie speciala, în conditiile legii, sau tutela, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe baza de abonament, în cazul în care nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-întors pe semestru pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazda;

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu si de merit, de performanta, precum si de ajutoare sociale si financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aproba prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;

f) dreptul de a beneficia de subventia acordata, de catre stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventarii liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate (“bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventarii învatamântului profesional, pentru toti elevii din învatamântul profesional (“bursa profesionala”);

g) dreptul ca elevii cu cerinte educationale speciale, scolarizati în unitatile de învatamânt special sau de masa, inclusiv cei scolarizati în alt judet decât cel de domiciliu, sa beneficieze de asistenta sociala constând în alocatie zilnica de hrana, a cazarmamentului, de rechizite scolare, de îmbracaminte si de încaltaminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflati în sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene/a municipiului Bucuresti;

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere si în scoli de vara/iarna, în conditiile stabilite de autoritatile competente;

i) dreptul anteprescolarilor si prescolarilor de a putea beneficia de masuri de protectie sociala (hrana, supraveghere si odihna) pe durata parcurgerii programului educational în cadrul unitatii de învatamânt respective, în conditiile stabilite de legislatia în vigoare;

j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare si masa ale internatelor si cantinelor scolare, în conditiile stabilite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor respective;

k) dreptul la premii, burse, si alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performante scolare înalte, precum si pentru elevii cu rezultate remarcabile în educatia si formarea lor profesionala sau în activitati culturale si sportive, asigurate de catre stat;

l) dreptul de a fi sustinuti financiar pentru activitatile de performanta, de nivel national si international de catre stat, persoane fizice si juridice, în conditiile legii;

m) dreptul la asistenta medicala, psihologica si logopedica gratuita în cabinete medicale, psihologice si logopedice scolare ori în unitati medicale de stat. La începutul fiecarui an scolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice si al ministrului sanatatii, se realizeaza examinarea starii de sanatate a elevilor;

n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice, conform legii;

o) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de nationalitate româna din strainatate, bursieri ai statului român, la toate manifestarile prevazute la lit. l), conform legii.

(2) În vederea stabilirii burselor scolare prevazute la alin. (1) lit. e):

a) consiliile locale, respectiv consiliile judetene stabilesc anual, prin hotarâre, cuantumul si numarul burselor care se acorda din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursa se stabilesc anual de catre consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt, în functie de fondurile repartizate si de rezultatele elevilor, conform legii;

c) elevii pot beneficia si de bursa pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;

d) elevii pot beneficia de credite oferite de banci pentru realizarea studiilor, în conditiile legii;

e) elevii si cursantii straini din învatamântul preuniversitar, precum si elevii etnici români cu domiciliul în strainatate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;

f) elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de învatamânt de stat, în conditiile legii.

(3) Autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învatamântul obligatoriu, scolarizati într-o alta l