[easy_media_download url=”http://bucuresti.asociatiaelevilor.ro/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_0.pdf”]

Cuprins

  1. CAPITOLUL I – Dispozitii generale
  2. CAPITOLUL II – Drepturile elevilor
  3. CAPITOLUL III – Îndatoririle/obligatiile elevilor
  4. CAPITOLUL IV – Interdictii
  5. CAPITOLUL V – Sanctionarea elevilor
  6. CAPITOLUL VI – Reprezentarea elevilor
  7. CAPITOLUL VII – Asocierea elevilor
  8. CAPITOLUL VIII – Consiliul scolar al elevilor
  9. CAPITOLUL IX – Dispozitii finale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Prezentul statut reglementeaza drepturile si îndatoririle beneficiarilor primari ai educatiei, denumiti în continuare elevi, înmatriculati în unitatile de învatamânt de stat, particular sau confesional din România.

(2) Statul asigura cetatenilor României si cetatenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de învatamânt preuniversitar si superior, precum si la învatarea pe tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare.

(3) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care solicita sau au dobândit o forma de protectie în România, respectiv minorii straini si minorii apatrizi, a caror sedere pe teritoriul României este oficial recunoscuta, conform legii.

(4) Elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar militar beneficiaza de drepturile si îndatoririle stipulate în prezentul statut, daca acestea nu contravin drepturilor si îndatoririlor care decurg din reglementarile emise de structurile abilitate din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

(5) Elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar confesionale beneficiaza de drepturile si îndatoririle stipulate în prezentul statut, daca acestea nu contravin drepturilor si îndatoririlor care decurg din reglementarile emise în functie de specificul dogmatic si canonic al fiecarui cult.

SECTIUNEA a 2-a
Calitatea de elev

Art. 2.
Calitatea de elev se dobândeste odata cu înscrierea în învatamântul preuniversitar si se pastreaza pe tot parcursul scolaritatii, pâna la încheierea studiilor din învatamântul secundar superior liceal, profesional, respectiv tertiar non-universitar, conform legii. Anteprescolarii si prescolarii sunt asimilati calitatii de elev, fiind reprezentati de catre parinti/tutori/sustinatori legali.

Art. 3.
Elevii, alaturi de ceilalti actori ai sistemului de învatamânt, fac parte din comunitatea scolara.

Art. 4.
Învatamântul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentantilor elevilor, respectiv a Consiliului National al Elevilor si a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum si prin consultarea obligatorie a reprezentantilor federatiilor sindicale, a beneficiarilor secundari si tertiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale parintilor, a reprezentantilor mediului de afaceri, a autoritatilor administratiei publice locale si a societatii civile.

Art. 5.
Principiile comunitatii scolare si ale sistemului educational sunt cele stipulate în art. 3 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate dispozitiile acestui statut vor fi interpretate prin raportarea la aceste principii.

CAPITOLUL II
Drepturile elevilor

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 6.
(1) Elevii, ca membri ai comunitatii scolare, beneficiaza de toate drepturile si îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetateni.

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii.

(3) Elevii au dreptul la protectia datelor personale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

(4) Elevii au dreptul sa îsi desfasoare activitatea în spatii care respecta normele de igiena scolara, de protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor în unitatea de învatamânt.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturi educationale

Art. 7.
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi în sistemul educational:

a) accesul gratuit la educatie în sistemul de învatamânt de stat. Elevii au dreptul garantat la un învatamânt echitabil în ceea ce priveste înscrierea/admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor, în functie de parcursul scolar pentru care au optat corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor;

b) dreptul de a beneficia de o educatie de calitate în unitatile de învatamânt, prin aplicarea corecta a planurilor-cadru de învatamânt, parcurgerea integrala a programelor scolare si prin utilizarea de catre cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formarii si dezvoltarii competentelor cheie si a atingerii obiectivelor educationale stabilite;

c) dreptul de a fi consultati si de a-si exprima optiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii, aflate în oferta educationala a unitatii de învatamânt, în concordanta cu nevoile si interesele de învatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor economici;

d) dreptul de a beneficia de scolarizare în limba materna, în conditiile legii;

e) dreptul de a studia o limba de circulatie internationala, în regim bilingv, în conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic si din partea altor elevi din cadrul unitatii de învatamânt. Unitatea de învatamânt preuniversitar se va asigura ca niciun elev nu este supus discriminarii sau hartuirii pe criterii de rasa, etnie, limba, religie, sex, convingeri, dizabilitati, nationalitate, cetatenie, vârsta, orientare sexuala, stare civila, cazier, tip de familie, situatie socioeconomica, probleme medicale, capacitate intelectuala sau alte criterii cu potential discriminatoriu;

g) dreptul de a beneficia de manuale scolare gratuite pentru elevii din învatamântul de stat si din învatamântul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învatamântul în limba româna, cât si pentru cel în limbile minoritatilor nationale, conform legii;

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere scolara, profesionala si psihologica, conexe activitatii de învatamânt, puse la dispozitie de unitatea de învatamânt preuniversitar, fiindu-le asigurata cel putin o ora de consiliere psihopedagogica pe an;

i) dreptul de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute prin activitatile de cercetare-dezvoltare, creatie artistica si inovare, conform legislatiei în vigoare si a eventualelor contracte dintre parti;

j) dreptul de a beneficia de sustinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum si pentru elevii cu cerinte educationale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;

k) dreptul la o evaluare obiectiva si corecta;

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor scrise;

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia scolii, în vederea obtinerii de trasee flexibile de învatare;

n) Dreptul de a participa la cursurile optionale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materiala a unitatii de învatamânt, inclusiv acces la biblioteci, sali si spatii de sport, computere conectate la Internet, precum si la alte resurse necesare realizarii activitatilor si proiectelor scolare în afara programului scolar, în limitele resurselor umane si materiale disponibile. Unitatile de învatamânt vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizarii sarcinilor scolare ale elevilor, în timpul programului de functionare;

p) dreptul de a învata într-un mediu care sprijina libertatea de expresie fara încalcarea drepturilor si libertatilor celorlalti participanti. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. Nu se considera libertate de expresie urmatoarele manifestari: comportamentul jignitor fata de personalul din unitatea scolara, utilizarea invectivelor si a limbajului trivial, alte manifestari ce încalca normele de moralitate;

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un numar maxim de 7 ore pe zi, cu exceptia orelor prevazute pentru studiul limbii materne, a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a învatamântului bilingv, conform legii;

r) dreptul de a primi informatii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;

s) dreptul de a primi rezultatele evaluarilor scrise în termen de maximum 15 zile lucratoare;

t) dreptul de a învata în sali adaptate particularitatilor de vârsta si nevoilor de învatare, si cu un numar adecvat de elevi si cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

u) dreptul de a participa, fara nicio discriminare si doar din proprie initiativa, fara a fi obligati de cadre didactice sau de conducerea unitatii de învatamânt, la concursuri scolare, olimpiade si alte activitati extrascolare organizate de unitatea de învatamânt preuniversitar sau de catre terti, în palatele si cluburile elevilor, în bazele sportive si de agrement, în taberele si în unitatile conexe inspectoratelor scolare judetene, în cluburile si în asociatiile sportive scolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora; elevii vor participa la programele si activitatile incluse în programa scolara;

v) dreptul de a primi premii si recompense pentru rezultate deosebite la activitatile scolare si extrascolare, în limita resurselor disponibile;

w) dreptul de a avea acces la actele scolare proprii ce stau la baza situatiei scolare;

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul si forma de învatamânt pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor;

y) dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului educational, în acord cu particularitatile de vârsta si cu cele individuale. Elevii cu performante scolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an scolar. Avizul de înscriere apartine consiliului de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice;

z) dreptul de scolarizare la domiciliu sau în unitati complexe de asistenta medicala, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilitati, respectiv pentru elevii care sufera de boli cronice sau care au afectiuni pentru care sunt spitalizati pe o perioada mai mare de 4 saptamâni;

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin fise anonime. Acestea vor fi completate la clasa si predate cadrelor didactice în vederea identificarii celor mai eficiente metode didactice;

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnarii acestora;

cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile si de a beneficia de transfer intre tipurile de învatamânt, în conformitate cu legislatia în vigoare;

dd) dreptul de a avea conditii de acces de studiu si evaluare adaptate dizabilitatilor, problemelor medicale sau tulburarilor specifice de învatare, în conditiile legii;

ee) dreptul de a participa la programele de pregatire suplimentara organizate în cadrul unitatii de învatamânt;

ff) dreptul de a le fi consemnata în catalog absenta doar în cazul în care nu sunt prezenti la ora de curs. Este interzisa consemnarea absentei ca mijloc de coercitie.

Art. 8.
(1) Copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati în învatamântul de masa, au aceleasi drepturi ca si ceilalti elevi.

(2) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati în învatamântul de masa, pot beneficia de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, conform legislatiei în vigoare.

(3) Elevii cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale, stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, au dreptul sa fie scolarizati în unitati de învatamânt de masa, special si special integrat pentru toate nivelurile de învatamânt, diferentiat, în functie de tipul si gradul de deficienta.

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educatiei în clase cu cerinte educationale speciale, în urma diagnosticarii abuzive pe diverse criterii (rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, apartenenta la o categorie defavorizata), se sanctioneaza conform prevederilor legale.

(5) În functie de tipul si de gradul de deficienta, elevii cu cerinte educationale speciale au dreptul de a dobândi calificari profesionale corespunzatoare.

Art. 9.
În vederea exercitarii dreptului de a contesta rezultatele evaluarii la lucrarile scrise, stipulat la art. 7 lit. k), elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal al elevului, poate actiona, astfel:

a) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal solicita, verbal, cadrului didactic sa justifice rezultatul evaluarii, în prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) În situatia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul, parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, în scris, conducerii unitatii de învatamânt, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

c) Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul desemneaza alte doua cadre didactice de specialitate din unitatea de învatamânt preuniversitar, care nu predau la clasa respectiva si care reevalueaza lucrarea scrisa.

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la lit. c) este nota rezultata în urma reevaluarii. În cazul învatamântului primar, calificativul este stabilit. prin consens de catre cele doua cadre didactice.

e) În cazul în care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata în urma reevaluarii este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramâne neschimbata. În cazul în care diferenta dintre nota initiala si nota acordata în urma reevaluarii este de cel putin 1 punct, contestatia este acceptata.

f) În cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta în urma evaluarii initiale. Directorul trece nota acordata în urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si aplica stampila unitatii de învatamânt.

g) Calificativul sau nota obtinuta în urma contestatiei ramâne definitiv/definitiva.

h) În situatia în care în unitatea de învatamânt preuniversitar nu exista alti învatatori/institutori/profesori pentru învatamântul primar sau profesori de specialitate care sa nu predea la clasa respectiva, pot fi desemnati, de catre inspectoratul scolar, cadre didactice din învatamântul primar sau profesori de specialitate din alte unitati de învatamânt.

SECTIUNEA a 3-a
Drepturi de asociere si de exprimare

Art. 10.
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi de asociere:

a) dreptul de a forma, adera si participa la grupuri, organizatii, structuri sau miscari care promoveaza interesele elevilor, inclusiv la grupuri si organizatii non-formale, economice, sociale, recreationale, culturale sau altele asemenea, în conditiile legii;

b) dreptul la protest, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare, fara perturbarea orelor de curs;

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activitatile pot fi organizate în unitatea de învatamânt preuniversitar, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea consiliului de administratie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusa decât acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare într-o societate democratica, în interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora;

d) dreptul de a participa la sedintele Consiliului elevilor, în conditiile prevazute de prezentul statut;

e) dreptul de a fi ales si de a alege reprezentanti, fara nicio limitare sau influentare din partea personalului didactic sau administrativ;

f) dreptul de a publica reviste, ziare, brosuri si alte materiale informative, precum si de a le distribui elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar, fara obligatia unitatii de învatamânt de a publica materialele. Este interzisa publicarea si distribuirea de materiale care aduc atingere securitatii nationale, ordinii publice, drepturilor si libertatilor cetatenesti, care constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

SECTIUNEA a 4-a
Drepturi sociale

Art. 11.
(1) Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi sociale:

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafata, naval si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar, naval si fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic;

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport mentionate la lit. a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit. o masura de protectie speciala, în conditiile legii, sau tutela, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe baza de abonament, în cazul în care nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-întors pe semestru pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazda;

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu si de merit, de performanta, precum si de ajutoare sociale si financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aproba prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;

f) dreptul de a beneficia de subventia acordata, de catre stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventarii liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate (“bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventarii învatamântului profesional, pentru toti elevii din învatamântul profesional (“bursa profesionala”);

g) dreptul ca elevii cu cerinte educationale speciale, scolarizati în unitatile de învatamânt special sau de masa, inclusiv cei scolarizati în alt judet decât cel de domiciliu, sa beneficieze de asistenta sociala constând în alocatie zilnica de hrana, a cazarmamentului, de rechizite scolare, de îmbracaminte si de încaltaminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflati în sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene/a municipiului Bucuresti;

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere si în scoli de vara/iarna, în conditiile stabilite de autoritatile competente;

i) dreptul anteprescolarilor si prescolarilor de a putea beneficia de masuri de protectie sociala (hrana, supraveghere si odihna) pe durata parcurgerii programului educational în cadrul unitatii de învatamânt respective, în conditiile stabilite de legislatia în vigoare;

j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare si masa ale internatelor si cantinelor scolare, în conditiile stabilite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor respective;

k) dreptul la premii, burse, si alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performante scolare înalte, precum si pentru elevii cu rezultate remarcabile în educatia si formarea lor profesionala sau în activitati culturale si sportive, asigurate de catre stat;

l) dreptul de a fi sustinuti financiar pentru activitatile de performanta, de nivel national si international de catre stat, persoane fizice si juridice, în conditiile legii;

m) dreptul la asistenta medicala, psihologica si logopedica gratuita în cabinete medicale, psihologice si logopedice scolare ori în unitati medicale de stat. La începutul fiecarui an scolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice si al ministrului sanatatii, se realizeaza examinarea starii de sanatate a elevilor;

n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice, conform legii;

o) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de nationalitate româna din strainatate, bursieri ai statului român, la toate manifestarile prevazute la lit. l), conform legii.

(2) În vederea stabilirii burselor scolare prevazute la alin. (1) lit. e):

a) consiliile locale, respectiv consiliile judetene stabilesc anual, prin hotarâre, cuantumul si numarul burselor care se acorda din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursa se stabilesc anual de catre consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt, în functie de fondurile repartizate si de rezultatele elevilor, conform legii;

c) elevii pot beneficia si de bursa pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;

d) elevii pot beneficia de credite oferite de banci pentru realizarea studiilor, în conditiile legii;

e) elevii si cursantii straini din învatamântul preuniversitar, precum si elevii etnici români cu domiciliul în strainatate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;

f) elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de învatamânt de stat, în conditiile legii.

(3) Autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învatamântul obligatoriu, scolarizati într-o alta localitate, cu sprijinul agentilor economici sau al colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situatii bine justificate, servicii de transport, de masa si de internat.

(4) În conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului, statul subventioneaza costurile aferente frecventarii liceului de catre elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum si costurile pentru cei care frecventeaza învatamântul profesional.

SECTIUNEA a 5-a
Alte drepturi

Art. 12.
Elevii beneficiaza si de urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte si de documente de studii, în conditiile legii. Unitatile de învatamânt vor emite documentele solicitate, conform legii;

b) dreptul de raspuns la solicitarile pentru informatii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise si semnate, în conditiile legii;

d) dreptul de a beneficia de un “Ghid al elevului”, elaborat de consiliul judetean al elevilor, cu avizul Consiliului National al Elevilor, continând informatii referitoare la: drepturile si obligatiile elevului, disciplinele din planul de învatamânt, serviciile puse la dispozitie de unitatea de învatamânt preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materiala a scolii, informatii despre consiliul elevilor si alte structuri asociative, modalitati de acces la burse si la alte mijloace de finantare, mobilitati, precum si alte facilitati si subventii acordate; inspectoratul scolar sau unitatea de învatamânt poate sustine financiar publicarea acestui ghid, în functie de resursele disponibile;

e) dreptul de a avea profesori repartizati la clasa în mod nediscriminatoriu.

SECTIUNEA a 6-a
Recompensarea elevilor

Art. 13.
(1) Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara pot primi urmatoarele recompense:

a) evidentiere în fata clasei si/sau în fata colegilor din scoala sau în fata consiliului profesoral;

b) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, tutorelui sau sustinatorului legal, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat;

c) burse de merit, de studiu si de performanta sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;

d) premii, diplome, medalii;

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din tara si din strainatate;

f) premiul de onoare al unitatii de învatamânt preuniversitar.

(2) Performanta elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creatie tehnico-stiintifica si artistica si la olimpiadele sportive se recompenseaza financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

(3) La sfârsitul anului scolar, elevii pot fi premiati pentru activitatea desfasurata, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unitatii de învatamânt, la propunerea învatatorului/institutorului/profesorului pentru învatamântul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului scolii sau a consiliului scolar al elevilor.

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:

a) pentru rezultate deosebite la învatatura, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unitatii; numarul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;

b) pentru alte tipuri de performante: pentru purtare, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari care merita sa fie apreciate.

(5) Elevii din învatamântul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obtine premii daca:

a) au obtinut primele medii generale pe clasa si acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru urmatoarele medii se pot acorda mentiuni conform reglementarilor interne ale unitatii de învatamânt;

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local, judetean/al municipiului Bucuresti, national sau international;

d) s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.

(6) Pot fi acordate premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de învatamânt.

(7) Unitatea de învatamânt preuniversitar poate stimula activitatile de performanta înalta ale copiilor/elevilor la nivel local, national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociatiei parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitatii locale si altele asemenea.

CAPITOLUL III
Îndatoririle/obligatiile elevilor

(inapoi la cuprins)Art. 14.
Elevii au urmatoarele îndatoriri:

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a dobândi competentele si de a-si însusi cunostintele prevazute de programele scolare;

b) de a respecta regulamentele si deciziile unitatii de învatamânt preuniversitar;

c) de a avea un comportament civilizat si de a se prezenta la scoala într-o tinuta vestimentara decenta si adecvata si sa poarte elemente de identificare în conformitate cu legislatia în vigoare si cu regulamentele si deciziile unitatii de învatamânt preuniversitar. Tinuta vestimentara sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul scolii;

d) de a respecta drepturile de autor si de a recunoaste apartenenta informatiilor prezentate în lucrarile elaborate;

e) de a elabora si sustine lucrari la nivel de disciplina/modul si lucrari de absolvire originale;

f) de a sesiza autoritatile competente orice ilegalitati în desfasurarea procesului de învatamânt si a activitatilor conexe acestuia, în conditiile legii;

g) de a sesiza reprezentantii unitatii de învatamânt cu privire la orice situatie care ar pune în pericol siguranta elevilor si a cadrelor didactice;

h) de a utiliza în mod corespunzator, conform destinatiei stabilite, toate facilitatile scolare la care au acces;

i) de a respecta curatenia, linistea si ordinea în perimetrul scolar;

j) de a pastra integritatea si buna functionare a bazei materiale puse la dispozitia lor de catre institutiile de învatamânt preuniversitar;

k) de a plati contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispozitia lor de catre institutia de învatamânt preuniversitar, în urma constatarii culpei individuale;

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, si de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obtinute în urma evaluarilor, precum si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali pentru luare la cunostinta în legatura cu situatia scolara;

m) de a utiliza manualele scolare primite gratuit si de a le restitui în stare buna, la sfârsitul anului scolar;

n) de a manifesta întelegere, toleranta si respect fata de întreaga comunitate scolara: elevii si personalul unitatii de învatamânt;

o) de a cunoaste si respecta prevederile Statutului elevului si ale regulamentului de organizare si functionare a unitatii de învatamânt, în functie de nivelul de întelegere si de particularitatile de vârsta si individuale ale acestora;

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasarii în microbuzele scolare, de a avea un comportament si un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport si de a respecta regulile de circulatie;

q) de a cunoaste si de a respecta, în functie de nivelul de întelegere si de particularitatile de vârsta si individuale ale acestora, normele de securitate si sanatate în munca, normele de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de protectie civila, precum si normele de protectie a mediului;

r) de a anunta, în caz de îmbolnavire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical si, în functie de recomandarile medicului, mai ales în cazul unei afectiuni contagioase, sa nu puna în pericol sanatatea colegilor si a personalului din unitate.

CAPITOLUL IV
Interdictii

(inapoi la cuprins)Art. 15.
Elevilor le este interzis:

a) sa distruga, sa modifice sau sa completeze documentele scolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev si orice alte documente din aceeasi categorie sau sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de învatamânt;

b) sa introduca si sa difuzeze, în unitatea de învatamânt preuniversitar, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea, unitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta, intoleranta sau care lezeaza imaginea publica a unei persoane;

c) sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt;

d) sa detina sau sa consume droguri, bauturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, substante etnobotanice si sa participe la jocuri de noroc;

e) sa introduca si/sau sa faca uz în perimetrul unitatii de învatamânt de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum munitie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului unitatii de învatamânt. Elevii nu pot fi deposedati de bunurile personale care nu atenteaza la siguranta personala sau a celorlalte persoane din unitatea de învatamânt, în conformitate cu prevederile legale;

f) sa difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unitatilor de învatamânt;

g) sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situatia folosirii lor în procesul educativ sau în situatii de urgenta;

h) sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta;

i) sa aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare si sa manifeste violenta în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt;

j) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta în unitatea de învatamânt si în afara ei;

k) sa paraseasca perimetrul unitatii de învatamânt în timpul programului scolar, cu exceptia elevilor majori si a situatiilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de învatamânt;

l) sa utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul scolar;

m) sa invite/sa faciliteze intrarea în scoala a persoanelor straine, fara acordul conducerii scolii si al dirigintilor.

CAPITOLUL V
Sanctionarea elevilor

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1
Sanctionarea elevilor

Art. 16.
(1) Elevii din sistemul de învatamânt de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savârsesc fapte prin care se încalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati în functie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.

(2) Pentru a putea fi sanctionati, faptele trebuie sa se petreaca în perimetrul unitatii de învatamânt sau în cadrul activitatilor extrascolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unitatii de învatamânt sau în afara activitatilor extrascolare organizate de unitatea de învatamânt, elevii raspund conform legislatiei în vigoare.

(3) Elevii au dreptul la aparare, conform legii.

(4) Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observatie individuala;

b) mustrare scrisa;

c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de învatamânt;

e) preavizul de exmatriculare;

f) exmatriculare.

(5) Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, în scris, atât elevilor, cât si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, dupa caz.

(6) Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii în fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa în orice context.

(7) Violenta fizica sub orice forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale în vigoare.

(8) Sanctiunile prevazute la alin. (4) lit. d)-f) nu se pot aplica în învatamântul primar.

(9) Sanctiunile prevazute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învatamântul obligatoriu.

SECTIUNEA a 2-a
Sanctiuni

Art. 17.
(1) Elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective.

(2) Observatia individuala consta în atentionarea elevului cu privire la încalcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însotita de consilierea elevului, care sa urmareasca remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplica de catre profesorul diriginte, învatatorul/institutorul/profesorul pentru învatamântul primar sau de catre directorul unitatii de învatamânt.

Art. 18.
(1) Mustrarea scrisa consta în atentionarea elevului, în scris, de catre profesorul pentru învatamântul primar sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat sanctiunea.

(2) Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele susceptibile de sanctiune, spre validare. Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului clasei si într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre învatatorul/institutorul/profesorul pentru învatamântul primar sau profesorul diriginte, la sfârsitul semestrului.

(3) Documentul continând mustrarea scrisa va fi înmânat elevului sau parintelui/tutorelui/sustinatorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situatia în care acest lucru nu este posibil, prin posta, cu confirmare de primire.

(4) Sanctiunea se înregistreaza în catalogul clasei, precizându-se numarul documentului.

(5) Sanctiunea poate fi însotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învatamântul primar.

Art. 19.
(1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de catre director, la propunerea consiliului clasei, aprobata prin hotarârea consiliului profesoral.

(2) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învatamântul primar, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de învatamânt.

Art. 20.
(1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela, în aceeasi unitate de învatamânt, se consemneaza într-un document care se înmâneaza de catre învatator/institutor/profesorul pentru învatamântul primar/profesorul diriginte/director, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului minor si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sanctiunea se consemneaza în catalogul clasei si în registrul matricol.

(3) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Art. 21.

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeste de catre profesorul diriginte, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina/modul, cumulate pe un an scolar, se semneaza de catre acesta si de director. Acesta se înmâneaza elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(2) Sanctiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor si în catalogul clasei si se mentioneaza în raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau de an scolar.

(3) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Art. 22.
(1) Exmatricularea consta în eliminarea elevului din unitatea de învatamânt preuniversitar în care acesta a fost înscris, pâna la sfârsitul anului scolar.

(2) Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul scolar urmator, în aceeasi unitate de învatamânt si în acelasi an de studiu;

b) exmatriculare fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt;

c) exmatriculare din toate unitatile de învatamânt, fara drept de reînscriere, pentru o perioada de timp.

(3) Elevii exmatriculati din unitatile de învatamânt – liceal si postliceal – din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul scolar urmator, într-o alta unitate de învatamânt, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si a regulamentelor specifice.

Art. 23.
(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul scolar urmator, în aceeasi unitate de învatamânt si în acelasi an de studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din învatamântul postliceal, pentru abateri grave, prevazute de prezentul act normativ ori de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de învatamânt sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de învatamânt.

(2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar.

(3) Daca abaterea consta în absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare.

(4) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol.

(5) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de învatamânt, în scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(6) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Art. 24.
(1) Exmatricularea fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din învatamântul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral.

(2) Sanctiunea, însotita de scaderea notei la purtare, se valideaza în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

(3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol.

(4) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de învatamânt, în scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Art. 25.
(1) Exmatricularea din toate unitatile de învatamânt, fara drept de reînscriere pentru o perioada de 3- 5 ani, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din învatamântul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral.

(2) Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, prin care se stabileste si durata pentru care se aplica aceasta sanctiune. În acest sens, directorul unitatii de învatamânt transmite Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice propunerea motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, împreuna cu documente sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile deosebit de grave savârsite de elevul propus spre sanctionare.

(3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei si în registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, în scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

SECTIUNEA a 3-a
Anularea sanctiunii

Art. 26.
(1) Dupa opt saptamâni sau la încheierea semestrului sau a anului scolar, consiliul se reîntruneste. Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la art. 16 alin. (4) lit. a) -e) da dovada de un comportament fara abateri pe o perioada de cel putin 8 saptamâni de scoala, pâna la încheierea semestrului sau a anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, poate fi anulata.

(2) Anularea, în conditiile stabilite la alin. (1), a scaderii notei la purtare se aproba de catre entitatea care a aplicat sanctiunea.

SECTIUNEA a 4-a
Sanctiuni privind nefrecventarea orelor de curs

Art. 27.
(1) Pentru toti elevii din învatamântul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu câte un punct.

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul scolar anterior nu pot fi admisi în unitatile de învatamânt cu profil militar, confesional si pedagogic.

SECTIUNEA a 5-a
Pagube patrimoniale

Art. 28.
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitatii de învatamânt sunt obligati sa acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile ori sa suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

(2) În cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare.

SECTIUNEA a 6-a
Contestarea

Art. 29.

(1) Contestarea sanctiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevazute la art. 16, se adreseaza, de catre elev sau, dupa caz, de catre parintele/tutorele/sustinatorul legal al elevului, consiliului de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar, în termen de 5 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii.

(2) Contestatia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de învatamânt. Hotarârea consiliului de administratie nu este definitiva si poate fi atacata ulterior la instanta de contencios administrativ din circumscriptia unitatii de învatamânt, conform legii.

(3) Exmatricularea din toate unitatile de învatamânt poate fi contestata, în scris, la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice în termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii.

CAPITOLUL VI
Reprezentarea elevilor

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1

Moduri de asociere în vederea reprezentarii

Art. 30.
În vederea reprezentarii drepturilor si intereselor elevilor, acestia se pot asocia în:

a) consiliul elevilor;

b) asociatiile reprezentative ale elevilor.

SECTIUNEA a 2-a
Moduri de reprezentare

Art. 31.
Interesele si drepturile elevilor sunt reprezentate si aparate prin:

a) participarea reprezentantilor elevilor în organismele – foruri, consilii, comisii si alte organisme si structuri asociative – care au impact asupra sistemului educational;

b) participarea reprezentantilor elevilor alesi în organismele administrative si forurile decizionale sau consultative din cadrul unitatii de învatamânt liceal si profesional;

c) participarea reprezentantului elevilor în consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, conform legii;

d) depunerea de memorandumuri, petitii, plângeri, solicitari sau altele asemenea, dupa caz;

e) transmiterea de comunicate de presa, luari publice de pozitie si alte forme de comunicare publica;

f) alte modalitati de exprimare a doleantelor, drepturilor si pozitiei reprezentatilor elevilor, inclusiv organizarea de actiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.

SECTIUNEA a 3-a
Elevii reprezentanti

Art. 32.

Se considera reprezentanti ai elevilor urmatorii:

a) presedintele si vicepresedintii consiliului scolar al elevilor;

b) reprezentantii elevilor în birourile executive ale consiliului judetean al elevilor/Consiliul National al Elevilor si în structurile de conducere ale asociatiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au prevazut în statut scopul reprezentarii elevilor;

c) reprezentantul elevilor în consiliul de administratie;

d) reprezentantii elevilor în comisiile unitatii de învatamânt, inspectoratelor scolare, autoritatilor locale sau centrale.

SECTIUNEA a 4-a
Alegerea sau desemnarea reprezentantilor

Art. 33.
(1) Reprezentantii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale ori consultative ale unitatii de învatamânt liceal sau profesional sunt alesi, la începutul fiecarui an scolar, de catre elevii unitatii de învatamânt liceal, profesional sau postliceal.

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege si de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar. Este interzisa limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, statut socioeconomic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boala, apartenenta la un grup defavorizat, medie generala, medie la purtare, situatie scolara, precum si orice alt criteriu discriminatoriu.

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învatamânt preuniversitar le este interzis sa influenteze procedurile de alegere a elevilor reprezentanti, indiferent de nivelul de reprezentare. Influentarea alegerilor se sanctioneaza conform prevederilor art. 280 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Modul concret de desfasurare a alegerilor pentru elevii reprezentanti se stabileste de acestia printr-un regulament adoptat de catre Consiliul National al Elevilor.

SECTIUNEA a 5-a
Relatia dintre elevii reprezentanti si structurile asociative reprezentative

Art. 34.
(1) Asociatiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învatamânt, fie direct, fie prin sucursale sau filiale, au dreptul sa monitorizeze procesul electoral de desemnare a reprezentantilor elevilor.

(2) Elevii reprezentanti au dreptul sa constituie sau sa faca parte din asociatii reprezentative.

SECTIUNEA a 6-a
Drepturile elevilor reprezentanti

Art. 35.
Elevii reprezentanti au urmatoarele drepturi:

a) de a avea acces la activitatile desfasurate de catre organismele în cadrul carora este reprezentant si la informatiile ce vizeaza activitatea acestora, în conditiile legii;

b) de a folosi baza materiala a unitatii de învatamânt, în conformitate cu îndatoririle ce le revin în calitatea de reprezentant;

c) de a li se reprograma evaluarile periodice, daca acestea s-au suprapus peste activitatile aferente calitatii de elev reprezentant;

d) de a li se motiva absentele în baza unor documente justificative, care atesta prezenta elevului reprezentant la activitatile derulate prin prisma calitatii si care sunt semnate de presedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.

SECTIUNEA a 7-a
Îndatoririle elevilor reprezentanti

Art. 36.
Elevii reprezentanti au urmatoarele îndatoriri:

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;

b) de a reprezenta interesele elevilor, fara a fi influentati de factori politici;

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de nationalitate, sex, religie, convingeri politice, orientare sexuala si alte criterii discriminatorii;

d) de a informa elevii cu privire la activitatile întreprinse si deciziile luate si de a asigura diseminarea informatiilor în timp util;

e) de a participa la activitatile care decurg din pozitia pe care o detin, conform prevederilor legale;

f) de a raspunde oricarui elev pe care îl reprezinta atunci când îi este semnalata o problema care tine de atributiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;

g) de a pastra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezinta prin publicarea datelor de contact pe site-ul unitatii de învatamânt sau pe diverse panouri de afisaj din unitatea de învatamânt;

h) de a fi informati periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, la publicarea deciziilor care privesc elevii, precum si la alte informatii de interes.

CAPITOLUL VII
Asocierea elevilor

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1
Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor

Art. 37.
Consiliul National al Elevilor si asociatiile reprezentantive ale elevilor au urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea învatamântului preuniversitar si a procesului educational, dupa caz si dupa nivelul de reprezentativitate;

b) dreptul de a folosi spatiul unitatii de învatamânt pentru desfasurarea obiectivelor asumate si pentru a derula activitatile interne, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, în conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a
Asociatiile reprezentative ale elevilor

Art. 38.
(1) Sunt considerate asociatii reprezentative ale elevilor organizatiile neguvernamentale, înfiintate în baza prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:

a) au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor si drepturilor elevilor;

b) nu fac propaganda politica partizana sau religioasa;

c) au cel putin 75% din membri elevi în sistemul de învatamânt preuniversitar românesc.

(2) Asociatiile reprezentative îsi pot desfasura activitatea la nivel national, judetean, local sau scolar.

(3) Filialele sau sucursalele asociatiilor reprezentative au acelasi statut reprezentativ, în raport cu scopul înfiintarii acestora.

CAPITOLUL VIII
Consiliul scolar al elevilor

(inapoi la cuprins

SECTIUNEA 1
Reprezentarea elevilor în consiliul scolar al elevilor

Art. 39.
(1) Fiecare clasa îsi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o data pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot si nici nu le este permisa influentarea deciziei elevilor.

(2) În fiecare unitate de învatamânt de stat, particular si confesional se constituie consiliul scolar al elevilor, format din reprezentantii elevilor din fiecare clasa.

SECTIUNEA a 2-a
Modul de organizare

Art. 40.
(1) Consiliul scolar al elevilor este structura consultativa si reprezinta interesele elevilor din învatamântul preuniversitar, la nivelul unitatii de învatamânt.

(2) Prin consiliul scolar al elevilor, elevii îsi exprima opinia în legatura cu problemele care îi afecteaza în mod direct.

(3) Consiliul scolar al elevilor functioneaza în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul si nevoile scolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit. de Consiliul National al Elevilor.

(4) Consiliul profesoral al unitatii de învatamânt desemneaza un cadru didactic care va asigura o comunicare eficienta între corpul profesoral si consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor consiliului scolar al elevilor.

(5) Conducerea unitatii de învatamânt sprijina activitatea consiliului scolar al elevilor, prin punerea la dispozitie a logisticii necesare desfasurarii activitatii acestuia si a unui spatiu pentru întrunirea biroului executiv si a adunarii generale a respectivului consiliu scolar al elevilor. Fondurile aferente desfasurarii activitatilor specifice se asigura din finantarea suplimentara, fara a afecta derularea activitatilor educationale.

SECTIUNEA a 3-a
Atributiile consiliului scolar al elevilor

Art. 41.
Consiliul elevilor are urmatoarele atributii:

a) reprezinta interesele elevilor si transmite consiliului de administratie, directorului/directorului adjunct si consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru acestia;

b) apara drepturile elevilor la nivelul unitatii de învatamânt si sesizeaza încalcarea lor;

c) se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informând conducerea unitatii de învatamânt despre acestea si propunând solutii;

d) sprijina comunicarea între elevi si cadrele didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din scoala si elaboreaza proiecte;

f) poate initia activitati extrascolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc.;

g) poate organiza actiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe probleme de mediu si altele asemenea;

h) poate sprijini proiectele si programele educative în care este implicata unitatea de învatamânt preuniversitar;

i) propune modalitati pentru a motiva elevii sa se implice în activitati extrascolare;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de învatamânt;

k) organizeaza alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar, la termen sau în cazul în care posturile sunt vacante;

l) desemneaza un membru observator pentru consiliul de administratie, conform legii;

m) organizeaza alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în consiliul de administratie;

n) deleaga reprezentanti, prin decizia presedintelui consiliului scolar al elevilor, în comisia de evaluare si asigurare a calitatii, comisia de prevenire si combatere a violentei si orice alta comisie din care reprezentantii elevilor fac parte, conform legii;

o) Consiliul scolar al elevilor va completa o sectiune din raportul activitatilor educative extrascolare la nivelul unitatii de învatamânt, în care va preciza opinia elevilor fata de activitatile educative extrascolare realizate.

SECTIUNEA a 4-a
Adunarea generala a consiliului scolar al elevilor

Art. 42.
(1) Forul decizional al consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar este adunarea generala.

(2) Adunarea generala a consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar este formata din reprezentantii claselor si se întruneste cel putin o data pe luna.

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar are urmatoarea structura:

a) presedinte;

b) vicepresedinte/vicepresedinti, în functie de numarul de elevi din scoala;

c) secretar;

d) membri: reprezentantii claselor.

(4) Presedintele, vicepresedintele/vicepresedintii si secretarul formeaza biroul executiv.

SECTIUNEA a 5-a
Presedintele consiliului scolar al elevilor

Art. 43.
(1) Elevii din unitatea de învatamânt preuniversitar aleg prin vot universal, secret si liber exprimat biroul executiv al consiliului scolar al elevilor.

(2) Pentru unitatile de învatamânt care au doar clase din învatamântul primar si gimnazial, biroul executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a-a VIII-a.

(3) Presedintele consiliului scolar al elevilor participa, cu statut de observator, la sedintele consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, la care se discuta aspecte privind elevii, la invitatia scrisa a directorului unitatii de învatamânt. În functie de tematica anuntata, presedintele consiliului scolar al elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite sedinte ale consiliului de administratie.

(4) Presedintele consiliului scolar al elevilor, elev din învatamântul profesional, liceal sau postliceal, activeaza în comisia de evaluare si asigurare a calitatii.

(5) Presedintele consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar are urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu responsabilii departamentelor consiliului scolar al elevilor;

b) conduce întrunirile consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt;

c) este purtatorul de cuvânt al consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar;

d) asigura desfasurarea discutiilor într-un spirit de corectitudine, precum si respectarea ordinii si a libertatii de exprimare;

e) propune excluderea unui membru, în cadrul biroului executiv si a adunarii generale, daca acesta nu îsi respecta atributiile sau nu respecta regulamentul de functionare al consiliului.

(6) Mandatul presedintelui consiliului scolar al elevilor este de 2 ani. Dupa un an de mandat, presedintele îsi prezinta raportul de activitate în cadrul adunarii generale. Daca raportul de activitate este respins cu votul majoritatii absolute, presedintele este demis din functie.

SECTIUNEA a 6-a
Vicepresedintele consiliului scolar al elevilor

Art. 44.
(1) Vicepresedintele consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar are urmatoarele atributii:

a) monitorizeaza activitatea departamentelor;

b) preia atributiile si responsabilitatile presedintelui în absenta acestuia, prin delegatie;

c) elaboreaza programul de activitati al consiliului.

(2) Mandatul vicepresedintelui consiliului scolar al elevilor este de 2 ani. Dupa un an de mandat, vicepresedintele îsi prezinta raportul de activitate în cadrul adunarii generale. Daca raportul de activitate este respins cu votul majoritatii absolute, vicepresedintele este demis din functie.

(3) În unitatile de învatamânt, cu predare în limba româna, în care exista si clase/sectii cu predare în limbile minoritatilor nationale sau în unitatile de învatamânt în limbile minoritatilor nationale, în care functioneaza si clase/sectii cu predare în limba româna, în consiliul scolar al elevilor este cooptat, în functia de vicepresedinte, un reprezentant al claselor cu predare în limbile minoritatilor nationale, respectiv ale claselor cu predare în limba româna, dupa caz.

SECTIUNEA a 7-a
Secretarul consiliului scolar al elevilor

Art. 45.
(1) Secretarul consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar are urmatoarele atributii:

a) întocmeste procesul-verbal al întrunirilor consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar;

b) noteaza toate propunerile avansate de consiliul scolar al elevilor.

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. Dupa un an de mandat, secretarul îsi prezinta raportul de activitate în cadrul Adunarii Generale. Daca raportul de activitate este respins cu votul majoritatii absolute, secretarul este demis din functie.

SECTIUNEA a 8-a
Întrunirile consiliului scolar al elevilor

Art. 46.

Întrunirile consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar se vor desfasura de câte ori este cazul, fiind prezidate de presedinte.

SECTIUNEA a 9-a
Membrii consiliului scolar al elevilor

Art. 47.
(1) Consiliul scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar are în componenta departamentele prevazute în propriul regulament.

(2) Membrii trebuie sa respecte regulile adoptate de catre consiliul scolar al elevilor si sa asigure aplicarea hotarârilor luate în rândul elevilor. Prezenta membrilor la activitatile consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar este obligatorie. Membrii consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar care înregistreaza 3 absente nemotivate consecutive vor fi înlocuiti din aceste functii.

(3) Membrii consiliului scolar al elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar au datoria de a prezenta consiliului de administratie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se confrunta colectivele de elevi.

(4) Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv-educativ, îmbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt, ca desfasurare, de competenta unitatii de învatamânt.

(5) Fiecare membru al consiliului scolar al elevilor are dreptul de a vota sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

(inapoi la cuprins)

SECTIUNEA 1
Aplicarea statutului elevului

Art. 48.
Unitatile de învatamânt asigura respectarea prevederilor prezentului statut prin intermediul tuturor organismelor interne ale cadrelor didactice si elevilor.

SECTIUNEA a 2-a
Monitorizarea respectarii statutului

Art. 49.
Consiliul judetean al elevilor si asociatiile reprezentative elaboreaza un raport anual privind respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate de învatamânt preuniversitar din respectivul judet sau din municipiul Bucuresti. Raportul are în vedere un an scolar si se face public la finalizarea acestuia sau la începutul anului scolar urmator. Comunicarea publica are în vedere website-urile unitatilor de învatamânt, ale inspectoratelor scolare, website-urile consiliului elevilor si pe cele ale asociatiilor reprezentative ale elevilor. În cazul constatarii unor deficiente, unitatile de învatamânt au obligatia de a le remedia si de a comunica public modalitatile de solutionare a acestora.

SECTIUNEA a 3-a
Modificarea

Art. 50.
Statutul elevului poate fi modificat prin ordin al ministrului, la propunerea Consiliului National al Elevilor, a asociatiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, a federatiei nationale a parintilor, a federatiilor sindicale.

SECTIUNEA a 4-a
Relatia cu alte acte normative inferioare sau egale

Art. 51.
Orice reglementare în domeniu legal prevazuta într-un act normativ inferior sau egal, aflata în contradictie cu prezentul statut, este abrogata de drept.